സി‌ഇ‌എസിലെ സോണിയുടെ വിഷൻ എസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത് കാർ അടുത്ത വലിയ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് – ബിസിനസ് ഇൻ‌സൈഡർ
സി‌ഇ‌എസിലെ സോണിയുടെ വിഷൻ എസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത് കാർ അടുത്ത വലിയ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് – ബിസിനസ് ഇൻ‌സൈഡർ
January 12, 2020
ഡെപ്യൂട്ടി എസ്പി ഡേവിന്ദർ സിംഗിനെയും രണ്ട് തീവ്രവാദികളെയും ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
ഡെപ്യൂട്ടി എസ്പി ഡേവിന്ദർ സിംഗിനെയും രണ്ട് തീവ്രവാദികളെയും ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
January 12, 2020

പുരുഷന്മാർ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് – ഫ്രീ പ്രസ് ജേണൽ

പുരുഷന്മാർ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് – ഫ്രീ പ്രസ് ജേണൽ

Translating…

New York: For many men diagnosed with testosterone deficiency, losing weight can help increase testosterone levels, say researchers, adding that, specifically a low-fat diet may be associated with a small but significant reduction in testosterone. “We found that men who adhered to a fat restrictive diet had lower serum testosterone than men on a nonrestrictive diet,” said study researcher Jake Fantus from University of Chicago in the US.

“However, the clinical significance of small differences in serum T across diets is unclear,” Fantus added. For the study, published in the Journal of Urology, the research team analysed data on more than 3,100 men from a nationwide health study (the National Health and Nutrition Examination Survey, or NHANES).

All participants had available data on diet and serum testosterone level. Based on two-day diet history, 14.6 per cent of men met criteria for a low-fat diet, as defined by the American Heart Association (AHA).

Another 24.4 per cent of men followed a Mediterranean diet high in fruits, vegetables, and whole grains but low in animal protein and dairy products. Only a few men met criteria for the AHA low-carbohydrate diet, so this group was excluded from the analysis.

The average serum testosterone level was 435.5 ng/dL (nanograms per deciliter). According to the study, serum testosterone was lower in men on the two restrictive diets: average 411 ng/dL for those on a low-fat diet and 413 ng/dL for those on the Mediterranean diet. The associations were adjusted for other factors that can affect testosterone, including age, body mass index, physical activity, and medical conditions.

After adjustment, the low-fat diet was significantly associated with reduced serum testosterone, although the Mediterranean diet was not. Overall, 26.8 per cent of men had testosterone levels less than 300 ng/dL. Despite the difference in average testosterone levels, the proportion of men with low testosterone was similar across all diet groups.

Comments are closed.