ക്ഷീരപഥം മറ്റൊരു ഗാലക്സി കഴിച്ചു, അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് നമ്മോട് പറയാൻ കഴിയും – സയൻസ് അലേർട്ട്
ക്ഷീരപഥം മറ്റൊരു ഗാലക്സി കഴിച്ചു, അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് നമ്മോട് പറയാൻ കഴിയും – സയൻസ് അലേർട്ട്
January 13, 2020
വാസയോഗ്യമായ മേഖലയിലെ ആഗ്രഹം കണ്ടെത്താൻ 17 വയസുകാരൻ നാസയെ സഹായിക്കുന്നു – സിയാസത്ത് ഡെയ്‌ലി
വാസയോഗ്യമായ മേഖലയിലെ ആഗ്രഹം കണ്ടെത്താൻ 17 വയസുകാരൻ നാസയെ സഹായിക്കുന്നു – സിയാസത്ത് ഡെയ്‌ലി
January 13, 2020

എക്സ്ക്ലൂസീവ്: ചില സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 20 വാൾപേപ്പറുകൾ ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക – എക്സ്ഡിഎ ഡവലപ്പർമാർ

എക്സ്ക്ലൂസീവ്: ചില സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 20 വാൾപേപ്പറുകൾ ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക – എക്സ്ഡിഎ ഡവലപ്പർമാർ

Translating…

The Galaxy S20 is launching in just a few weeks. A lot of information about the phone has leaked, but that doesn’t mean everything. For example, the wallpapers. We usually don’t see those until the official renders leak or the device launches. Luckily, we have access to a few of the wallpapers launching with the Galaxy S20. There are 8 wallpapers and 2 videos that Samsung will be including with the Galaxy S20 series, and all 10 are available below.

Below are just a few of the wallpapers we were able to get our hands on. Our source was able to send us a picture of the Galaxy S20 and as you can see, there are a lot more wallpapers. These wallpapers all look very good. The thing about Samsung wallpapers is that they usually match the colors of the phone. The colors of these wallpapers are pink, blue, black, and white. This likely means we are getting Galaxy S20s in all 4 of those colors.

These are interesting wallpapers and aren’t really similar to any Samsung wallpapers we’ve seen before. The first three wallpapers posted above look like a tree with leaves of feathers while the last one looks like air bubbles underwater. All four wallpapers look fantastic.

The download link below contains the 8 wallpapers posted above in the full 3200×3200 resolution. If you have a Samsung phone, you can actually add the included videos as your lock screen animation to mimic the S20. The wallpapers are a large enough size so they’ll look great on any device.

Galaxy S20 Wallpaper Download

These wallpapers are really great looking and will make pretty much any phone look amazing. It also gives you a little taste of the device before the official release on February 11th. If you want to check out a little more information on the Galaxy S20+, you can see our exclusive live images of the Galaxy S20+ 5G. 

Samsung Galaxy S20 Forums ||| Samsung Galaxy S20+ Forums

Want more posts like this delivered to your inbox? Enter your email to be subscribed to our newsletter.

Comments are closed.