ഇന്ന് ആരോഗ്യ നുറുങ്ങുകൾ: ഒരു പൂർണ്ണ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവ ചെയ്യരുത് – TheHealthSit
ഇന്ന് ആരോഗ്യ നുറുങ്ങുകൾ: ഒരു പൂർണ്ണ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവ ചെയ്യരുത് – TheHealthSit
January 13, 2020
'ഛപാക്' ആഘാതം: ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്കുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ പെൻഷനെന്ന നിലയിൽ മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ സന്തോഷിച്ചു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
'ഛപാക്' ആഘാതം: ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്കുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ പെൻഷനെന്ന നിലയിൽ മേഘ്‌ന ഗുൽസാർ സന്തോഷിച്ചു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
January 13, 2020

കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ് കുറയ്ക്കും – എൻഡിടിവി ഭക്ഷണം

കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ് കുറയ്ക്കും – എൻഡിടിവി ഭക്ഷണം

Translating…

Edited by Sushmita Sengupta (with inputs from IANS)  |  Updated: January 13, 2020 11:38 IST

Eating Low-Fat Diet May Lower Testosterone Levels In Men

While weight-loss may be associated with increased testosterone levels, practicing a low-fat diet may result in a small but significant reduction in testosterone, reveals the latest study. For the study published in the Journal of Urology, men diagnosed with testosterone deficiency were examined.

“We found that men who adhered to a fat restrictive diet had lower serum testosterone than men on a nonrestrictive diet,” said study researcher Jake Fantus from University of Chicago in the US.

“However, the clinical significance of small differences in serum T across diets is unclear,” Fantus added.

The team analysed data on more than 3,100 men from a nationwide health study (the National Health and Nutrition Examination Survey, or NHANES). All participants had available data on diet and serum testosterone levels.

The findings based on a two-day diet history revealed that 14.6 per cent of men met criteria for a low-fat diet, as defined by the American Heart Association (AHA). 24.4 per cent of men followed a Mediterranean diet rich in fruits, vegetables, and whole grains, but low in animal protein and dairy products.

Since only a few men met the criteria for the AHA low-carbohydrate diet, this group was excluded from the analysis.

The average serum testosterone level was 435.5 ng/dL (nanograms per deciliter).According to the study, serum testosterone was lower in men on the two restrictive diets: average 411 ng/dL for those on a low-fat diet and 413 ng/dL for those on the Mediterranean diet.

The researchers adjusted for other factors that may impact testosterone secretion such as age, body mass index, physical activity, and medical conditions.

After all adjustments were made, the team concluded that a low-fat diet was significantly associated with reduced serum testosterone, although the Mediterranean diet was not.

Overall, 26.8 per cent of men had testosterone levels less than 300 ng/dL. Researchers also pointed that despite the difference in average testosterone levels, the proportion of men with low testosterone was found to be similar across all diet groups.

Researchers highlighted the need of further investigation to find the direct causal effect of diets on testosterone levels.  
Due to the difficulties of large-scale dietary studies, definitive trials are unlikely to be performed, they noted.
“Therefore, our data represent a valuable approach towards answering this important question,” the researchers concluded.
 

(This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. NDTV does not claim responsibility for this information.)

Comments are closed.