എക്സ്ക്ലൂസീവ്: ചില സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 20 വാൾപേപ്പറുകൾ ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക – എക്സ്ഡിഎ ഡവലപ്പർമാർ
എക്സ്ക്ലൂസീവ്: ചില സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 20 വാൾപേപ്പറുകൾ ഡ Download ൺലോഡ് ചെയ്യുക – എക്സ്ഡിഎ ഡവലപ്പർമാർ
January 13, 2020
ഇത് വളരെ മോശമാണ്, സത്യ നാഡെല്ല സി‌എ‌എയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു – ദി ഹിന്ദു
ഇത് വളരെ മോശമാണ്, സത്യ നാഡെല്ല സി‌എ‌എയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു – ദി ഹിന്ദു
January 13, 2020

വാസയോഗ്യമായ മേഖലയിലെ ആഗ്രഹം കണ്ടെത്താൻ 17 വയസുകാരൻ നാസയെ സഹായിക്കുന്നു – സിയാസത്ത് ഡെയ്‌ലി

വാസയോഗ്യമായ മേഖലയിലെ ആഗ്രഹം കണ്ടെത്താൻ 17 വയസുകാരൻ നാസയെ സഹായിക്കുന്നു – സിയാസത്ത് ഡെയ്‌ലി

Translating…

Washington: Just three days into his internship, little did 17-year-old Wolf Cukier realise that he is going to make history — in helping NASA discover its first Earth-size planet resting in its star’s habitable-zone — the way our Earth rests in its Goldilocks zone.

In 2019, when Cukier finished his junior year at Scarsdale High School in New York, he joined NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, as a summer intern.

His job was to examine variations in star brightness captured by NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) and uploaded to the Planet Hunters TESS citizen science project.

“I was looking through the data for everything the volunteers had flagged as an eclipsing binary, a system where two stars circle around each other and from our view eclipse each other every orbit,” Cukier said.

“About three days into my internship, I saw a signal from a system called TOI 1338. At first I thought it was a stellar eclipse, but the timing was wrong. It turned out to be a planet,” he said in a NASA statement.

NASA last week announced that its Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) found a planet in a habitable zone, the range of distances where conditions may be just right to allow the presence of liquid water on the surface.

“I noticed a dip, or a transit, from the TOI 1338 system, and that was the first signal of a planet,” Cukier told NBC 4 New York.

According to NASA, TOI 1338 b is 6.9 times larger than Earth and is located about 1,300 light-years away from Earth.

The planet orbits in almost exactly the same plane as the stars, so it experiences regular stellar eclipses.

A paper, which Cukier co-authored along with scientists from Goddard, San Diego State University, the University of Chicago and other institutions, has been submitted to a scientific journal.

Meanwhile, Cukier is now planning about his future in college.

“My top three choices are Princeton, MIT and Stanford,” he told News 12.

Comments are closed.