ബിഗ് ബോസ് 13: ജോൺ സെന – ബോളിവുഡ് ഹംഗാമയാകാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അസിം റിയാസിനെ പരിഹസിച്ചതായി ഹിമാൻഷി ഖുറാന വെളിപ്പെടുത്തി.
ബിഗ് ബോസ് 13: ജോൺ സെന – ബോളിവുഡ് ഹംഗാമയാകാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അസിം റിയാസിനെ പരിഹസിച്ചതായി ഹിമാൻഷി ഖുറാന വെളിപ്പെടുത്തി.
February 13, 2020
ജോ ജോനാസും സോഫി ടർണറും അവരുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ ഒരുമിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അകത്ത് DEETS – പിങ്ക്വില്ല
ജോ ജോനാസും സോഫി ടർണറും അവരുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ ഒരുമിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അകത്ത് DEETS – പിങ്ക്വില്ല
February 13, 2020

എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രണയ ജാതകം 2020 ഫെബ്രുവരി 13 വ്യാഴാഴ്ച – നിങ്ങളുടെ ടാംഗോ

എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രണയ ജാതകം 2020 ഫെബ്രുവരി 13 വ്യാഴാഴ്ച – നിങ്ങളുടെ ടാംഗോ

Translating…

Passion is in the air, star signs!

Today’s daily astrology forecast is here with love horoscopes for all zodiac signs on Thursday, February 13, 2020.

The Sun is inventive while in the zodiac sign of Aquarius. The Moon starts the day in Libra, and then it enters the sultry sign of Scorpio at 6:30 p.m., EST.

How will today’s love horoscopes and astrology forecasts affect each of the zodiac signs relationships?

The next two days will be made for love, and things can feel intense and a little bit sassy.

RELATED: How The Juno Asteroid In Retrograde Will Affect Your Love Life & Relationships Until June 2020

The Moon remains fair and balanced for most of the day on Thursday until night falls and then the secret lover side of all romantic zodiac signs can break free.

Today’s Libra Moon squares Pluto and this aspect brings out a deliberate sense of duty for partners who have been neglectful. Pluto loves to strike up changes and make things new and improved. It will be hard to ignore the call to be fully present around the people you claim to love.

The Aquarius Sun harmonizes with the calm, steady Libra Moon in the morning, and for the most part, throughout the day all zodiac signs are focused on thinking and doing rather than feeling and being.

But in the afternoon, heated Mars in Sagittarius pushes the Libra Moon to think about freedom, and the restriction of routine can become broken up around mid-day.

When the Moon finally does enter Scorpio, a lot will have taken place in the area of love. If you have no idea that something is wrong or need to understand how to be more connected, by Thursday evening, you will!

Scroll down to find today’s love horoscopes for each of the zodiac signs on Thursday, February 13, 2020.

Today’s love horoscope for Aries (March 21 – April 19)

Aries, today will be a mixed back of emotional energy. During the first start of the day, you may feel like your concerns center on fairness within your relationship. If your partner meets you halfway with the things you want, by nightfall, you’ll be open to the romantic parts of love.

For singles, the day can center around friendships, but by evening don’t be surprised if you prefer more intimate engagements than those you might have within a group setting.

RELATED: Characteristics Of The Aries Zodiac Sign That Makes Them The Bosses Of Astrology

Today’s love horoscope for Taurus (April 20 – May 20)

Taurus, early today, do things that help encourage your health and wellbeing needs. Take the time you need to feel rested and relaxed by the end of the day rather than pushing yourself to do too much.

For both singles and those in a relationship, the night will be a time when you will long for something special and unique to make the night special. Schedule something if you have to take the initiative.

RELATED: 12 Memes That Perfectly Sum Up What It’s Like To Be A Taurus Woman

Today’s love horoscope for Gemini (May 21 – June 20)

Gemini, there will be lots of signals and signs that remind you how much you love being in a relationship. You may find that if you’re not or if you are currently unhappy in the one you are in, you’ll feel it deeply in your heart.

Take some time to flesh that out so you can understand why you feel the way you do and what you are willing to do about it to make things better.

RELATED: 5 Reasons A Gemini Will Be The Most Interesting Person You’ll Meet

Today’s love horoscope for Cancer (June 21 – July 22)

Cancer, during the early part of the day, you will feel strongly about honoring the people who have loved and been there for you.

Your family may feature strongly for you, and you could have some concerns related to your mother or your father.

During the evening, take a breather and bring yourself back to the softer side of your personality. Watch a romance flick or dive into a book that is about love with a happily ever after ending.

RELATED: 4 Myths & Facts About The Cancer Zodiac Sign You Should Know (Even If You Don’t Believe In Astrology)

Today’s love horoscope for Leo (July 23 – August 22)

Leo, you’ll find yourself feeling sentimental. Kind words will mean much more to you. By evening those that help you to process your emotional energy are worth their weight in gold.

Surround yourself with positive people or plan a night out with a friend who always is true to their word with you.

RELATED: 9 Reasons Leo Women Make The Most Exciting Girlfriends You’ll Ever Have

Today’s love horoscope for Virgo (August 23 – September 22)

Virgo, you’ll find it easier to give and not expect anything in return for what you have provided.

Your focus is on what you have and you will be significantly aware of the bountiful blessings you’ve experienced this year, with love and with friendship.

RELATED: 6 Strange Myths & Facts About The Virgo Zodiac Sign You Should Know (Even If You Don’t Believe In Astrology)

Today’s love horoscope for Libra (September 23 – October 22)

Libra, today you will find you are significantly satisfied with yourself and your confidence increases. In fact, you will feel able to invest more in your relationships both emotionally and financially at this time.

It’s a good day to discuss making new arrangements, such as getting married or moving in with a partner if that is already in the works.

RELATED: 20 Motivational Quotes That’ll Help Libras Make Up Their Damn Minds

Today’s love horoscope for Scorpio (October 23 – November 21)

Scorpio, from Thursday evening through Friday you’ll be reminiscing about the past and thinking about ways you can change what you don’t like about your upcoming schedule.

You’ll want to clear up some room so that you and others can explore fun ways to spend your weekend.

RELATED: 20 Quotes That Prove Scorpio Women Are The Queens Of Sass

Today’s love horoscope for Sagittarius (November 22 – December 21)

Sagittarius, today you’ll enjoy being in the company of a good friend and embracing the lighter side of life.

Plan to share dinner and laugh over appetizers gushing over your latest crushes or something about pop culture that you find hilarious.

RELATED: 6 Things You Probably Don’t Know About The Sagittarius Woman

Today’s love horoscope for Capricorn (December 22 – January 19)

Capricorn, this morning there will be lots of work that can pull you away from your feelings and have you focused on making a name for yourself in the world.

Tonight through Friday, your attention turns towards friendships. It’s a great time for you to do some secret sharing and you may catch yourself becoming the person who hears it all from a friend who needs a listening ear.

RELATED: 7 Reasons A Capricorn Is The Best Friend You Never Knew You Needed

Today’s love horoscope for Aquarius (January 20 – February 18)

Aquarius, plan a short trip or a visit to a local bookstore to check out trinkets and items that show your cultural side for gift-giving if you have some shopping to do.

This evening through Friday, you may have to set a boundary not to worry too much about work if you have things you want to attend to with your loved one.

RELATED: 6 Things Bound To Happen When An Aquarius Dates Another Aquarius

Today’s love horoscope for Pisces (February 19 – March 20)

Pisces, if you’re someone who has concerns about the future, today’s a good day for discussing inheritance matters with a loved one.

Estate planning, who will be responsible for what and updating your social media settings to reflect your wishes for their use are good things to consider as well.

Later in the evening, and throughout the day on Friday, you have an opportunity to feel light-hearted and release yourself from the heavier aspects of life. Plan to do something that relaxes you.

RELATED: 11 Ways A Pisces Is The Coolest Friend You’ll Ever Have

Aria Gmitter, M.S, M.F.A., is YourTango’s Senior editor who covers astrology, celestial events, and the Bible. Find her on Facebook for more.

Comments are closed.