ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ആവശ്യാനുസരണം N95 മാസ്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു – ലൈവ്മിന്റ്
ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ ആവശ്യാനുസരണം N95 മാസ്കുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു – ലൈവ്മിന്റ്
February 13, 2020
ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമായ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്: ടൈംസ് നൗ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നീങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമായ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്: ടൈംസ് നൗ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
February 13, 2020

ചെറിയ ഉപകരണം തലച്ചോറിലെ ഒറ്റ ന്യൂറോണുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു – ഫ്യൂച്ചറി: ഗവേഷണ വാർത്ത

ചെറിയ ഉപകരണം തലച്ചോറിലെ ഒറ്റ ന്യൂറോണുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു – ഫ്യൂച്ചറി: ഗവേഷണ വാർത്ത

Translating…

An ultra-small, wireless, battery-free device uses light to record individual neurons so neuroscientists can see how the brain is working, researchers report.

The mammalian brain is the most complex organ in the body, capable of processing thousands of stimuli simultaneously to analyze patterns, predict changes, and generate highly measured action. How the brain does all this—within fractions of a second—is still largely unknown.

Implants that can probe the brain at the individual neuron level are not widely available to researchers. Studying neuron activity while the body is in motion in an everyday setting is even more difficult, because monitoring devices typically involve wires connecting a study participant to a control station.

“The device is smaller than a single M&M and only one-twentieth of the weight.”

“As biomedical engineers, we are working with collaborators in neuroscience to improve tools to better understand the brain, specifically how these individual neurons—the building blocks of the brain—interact with each other while we move through the world around us,” says lead study author Alex Burton, a biomedical engineering doctoral student at the University of Arizona and member of the Gutruf Lab.

The process first involves tinting select neurons with a dye that changes in brightness depending on activity. Then, the device shines a light on the dye, making the neurons’ biochemical processes visible. The device captures the changes using a probe only slightly wider than a human hair, then processes a direct readout of the neuron’s activity and transmits the information wirelessly to researchers.

“The device is smaller than a single M&M and only one-twentieth of the weight,” Burton says.

The device can be tiny, and even flexible like a sheet of paper, because it does not need a battery. It harvests energy from external oscillating magnetic fields gathered by a miniature antenna on the device. This allows researchers to study brain activity without the use of restrictive equipment and gives neuroscientists a platform to gain insight into the underpinning mechanisms of the brain.

“When creating the device, we used materials and methods that are readily available and cheap enough to enable large-scale adaptation of the tool by the scientific community,” says study senior author Philipp Gutruf, who leads the Gutruf Lab and is an assistant professor of biomedical engineering and member of the BIO5 Institute.

“We hope that the technology can make a difference in fighting neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s and cast light on the biological mechanisms, such as pain, addiction, and depression.”

The technology is detailed in a study in the Proceedings of the National Academy of Sciences. Researchers at the University of Arizona, George Washington University, and Northwestern University contributed to the work.

Source: University of Arizona

Comments are closed.