സീനിയർ ടീമിലെ ഈ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ നിന്നുള്ള ചില പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഉടൻ കാണും: കോച്ച് പരാസ് മംബ്രി – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
സീനിയർ ടീമിലെ ഈ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ നിന്നുള്ള ചില പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഉടൻ കാണും: കോച്ച് പരാസ് മംബ്രി – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
February 14, 2020
യുപി ഡോക്ടർ കഫെഎല് ഖാൻ കീഴിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ഓവർ ചഅ സ്പീച്ച് ഈടാക്കിയത് – എൻഡിടിവി വാർത്ത
യുപി ഡോക്ടർ കഫെഎല് ഖാൻ കീഴിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ഓവർ ചഅ സ്പീച്ച് ഈടാക്കിയത് – എൻഡിടിവി വാർത്ത
February 14, 2020

എത്ര സി‌എകൾ, ഡോക്ടർമാർ ഒരു കോടിയിലധികം വരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് ലൈവ്മിന്റ് – ആദായനികുതി വകുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

എത്ര സി‌എകൾ, ഡോക്ടർമാർ ഒരു കോടിയിലധികം വരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് ലൈവ്മിന്റ് – ആദായനികുതി വകുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

Translating…

How many professionals in India have declared annual income of 1 crore from their profession in their tax returns? About 2200. This was clarified in a series of tweets by the income tax department, sharing income tax return data for the financial year 2018-19.

“In the ITRs filed by individuals in current financial year, only about 2200 doctors, chartered accountants, lawyers and such other professionals have disclosed annual income of more than Rs.1 crore from their profession (excluding other incomes like rental,interest,capital gains etc),” Income Tax department tweeted.

Prime Minister Narendra Modi had on Wednesday urged people to pay their taxes for the development of India. The Prime Minister lamented that when a number of people did not pay tax and found ways to evade it, “the burden falls on those who honestly pay their dues”. He said it was unbelievable but true that only 2,200 people in the country had declared earnings of 1 crore per annum.

“Certain misinformation is being circulated in Social Media pertaining to individual return filers,” the Income Tax Department tweeted.

Certain misinformation is being circulated in Social Media pertaining to individual return filers.
CBDT clarifies:
During the current financial year, 5.78 crore individuals filed returns disclosing income of financial year 2018-19..1/6

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 13, 2020

In a series of tweets, the Income Tax Department shared this information about ITR filings for income of financial year 2018-19:

-During the current financial year, 5.78 crore individuals filed returns disclosing income of financial year 2018-19

-Out of these,1.03 crore individuals have shown income below 2.5 lakh and 3.29 crore individuals disclosed taxable income between Rs.2.5 lakh to Rs.5 lakh.

-Out of 5.78 crore returns filed during this financial year,4.32 crore individuals have disclosed income up to 5 lakh

-The Finance Act, 2019 has exempted individual tax payers having income up to 5 lakh. Therefore, these 4.32 crore individual tax payers having income up to 5 lakh shall not be liable to pay tax for the current financial year 2019-20 and subsequent years. Hence, only around 1.46 crore individual tax payers are liable to pay income-tax.

-Further, around 1 crore individuals disclosed income between Rs. 5-10 lakh and only 46 lakh individual tax payers have disclosed income above Rs.10 lakh

-Only 3.16 lakh individual tax payers have disclosed income above 50 lakh

-The number of individual tax payers who have disclosed income above 5 crore in the whole of the country is only around 8,600 (With Agency Inputs)

Comments are closed.