ജെയിംസ് ഹാർഡന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് | 2019-20 എൻ‌ബി‌എ സീസൺ – എൻ‌ബി‌എ
ജെയിംസ് ഹാർഡന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചത് | 2019-20 എൻ‌ബി‌എ സീസൺ – എൻ‌ബി‌എ
March 24, 2020
കൊറോണ വൈറസ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് സമർപ്പിത ആശുപത്രിയായ റിലയൻസ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നു – ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്
March 24, 2020

കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡ down ണിനിടയിൽ ടൈം Out ട്ട് സമയമായി മാറുന്നു – ദി ഗാർഡിയൻ

കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡ down ണിനിടയിൽ ടൈം Out ട്ട് സമയമായി മാറുന്നു – ദി ഗാർഡിയൻ

Translating…

The magazine said the printed edition would return after the lockdown is lifted.

The magazine said the printed edition would return after the lockdown was lifted. Photograph: Linda Nylind/The Guardian

Events listings magazine Time Out has temporarily rebranded itself as Time In as the UK goes into lockdown during the coronavirus pandemic.

With fewer commuters going out to work, the company has stopped printing its free editions of the magazine for London and is launching an e-version alongside its digital output. It has also shut down all of its six food markets in Lisbon, Miami, New York, Boston, Chicago and Montreal.

“With many city-dwellers currently working from home and fewer commuters in the city, Time Out magazine will temporarily have a Time In too – like so many people – and go digital-only for now,” a statement said. “Once the city bounces back, the magazine will return.”

On top of promoting gigs, theatre productions and art exhibitions that are available for readers to stream online for free, it will focus on supporting local businesses whose owners and staff have been thrown into uncertainty by the lockdown.

Caroline McGinn, the magazine’s global editor-in-chief, said: It is uplifting to see people and venues in our cities helping each other, and coming together through virtual shared experiences when they cannot physically congregate. We are showcasing many of these incredible initiatives and have been heartened to see our audience continue to show strong support for our brand and, most importantly, each other and the cities they love.

“Since 1968, Time Out has curated the best of the city and has been part of urban cultural life around the world, through good times and more challenging ones. In these unprecedented times, we will continue to bring the best of the city to Londoners and to celebrate its diversity, spirit and resilience, which are so apparent in this crisis: we’re here to document that as Time In until it’s time to go out again.”

The company is expected to open a new market in Dubai this year, while a London venue in the former Eurostar tunnels at Waterloo station is scheduled to be completed in 2021. However, it is not clear how these openings will be affected by the Covid-19 outbreak.

Comments are closed.