കൊറോണ വൈറസ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് സമർപ്പിത ആശുപത്രിയായ റിലയൻസ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നു – ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്
March 24, 2020
കൊറോണ വൈറസ്: “ആശുപത്രികളിലെ ഗുരുതരമായ കേസുകൾ ഒഴികെ” ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗിക്കരുത് – ഫ്രാൻസ് 24 ഇംഗ്ലീഷ്
കൊറോണ വൈറസ്: “ആശുപത്രികളിലെ ഗുരുതരമായ കേസുകൾ ഒഴികെ” ക്ലോറോക്വിൻ ഉപയോഗിക്കരുത് – ഫ്രാൻസ് 24 ഇംഗ്ലീഷ്
March 24, 2020

മോജോ ഇൻ ദി മോണിംഗ്: കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ഉത്കണ്ഠയോട് പോരാടുന്നു – WXYZ-TV ഡിട്രോയിറ്റ് | ചാനൽ 7

മോജോ ഇൻ ദി മോണിംഗ്: കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ഉത്കണ്ഠയോട് പോരാടുന്നു – WXYZ-TV ഡിട്രോയിറ്റ് | ചാനൽ 7

Translating…

Comments are closed.