ഇന്ധനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ ഉയർത്താനുള്ള അധികാരം സർക്കാർ സ്വന്തമാക്കി – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഇന്ധനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ ഉയർത്താനുള്ള അധികാരം സർക്കാർ സ്വന്തമാക്കി – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
March 24, 2020
സോനം കപൂർ ഒരു രോഗിയെപ്പോലെയാണ്, ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; നീർജ നടൻ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു – റിപ്പബ്ലിക് ലോകം – റിപ്പബ്ലിക് ലോകം
സോനം കപൂർ ഒരു രോഗിയെപ്പോലെയാണ്, ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു; നീർജ നടൻ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു – റിപ്പബ്ലിക് ലോകം – റിപ്പബ്ലിക് ലോകം
March 24, 2020

യെ റിഷ്ടെ ഹെയ്ൻ പ്യാർ കെ: ഒ എം ജി! മീനാക്ഷി – ടെല്ലിചാക്കറിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന പരുളിന് രാജശ്രീയും വർഷയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു

യെ റിഷ്ടെ ഹെയ്ൻ പ്യാർ കെ: ഒ എം ജി! മീനാക്ഷി – ടെല്ലിചാക്കറിനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന പരുളിന് രാജശ്രീയും വർഷയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു

Translating…

Comments are closed.