റിലയൻസ് ജിയോയുടെ 10% വാങ്ങാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു: റിപ്പോർട്ട് – ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ 360
റിലയൻസ് ജിയോയുടെ 10% വാങ്ങാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു: റിപ്പോർട്ട് – ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ 360
March 25, 2020
ട്രക്കുകൾ കുടുങ്ങി, റെയിൽ സ്റ്റാഫ് നിർത്തി, ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ആക്രമിച്ചു: അവശ്യവസ്തുക്കൾ തടസ്സപ്പെട്ടു – ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്
ട്രക്കുകൾ കുടുങ്ങി, റെയിൽ സ്റ്റാഫ് നിർത്തി, ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സ്റ്റാഫ് ആക്രമിച്ചു: അവശ്യവസ്തുക്കൾ തടസ്സപ്പെട്ടു – ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്
March 25, 2020

നന്ദി, കൊറോണ വൈറസ്: YouTube ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ 480p ആയി സ്ഥിരസ്ഥിതിയാക്കും – അടുത്ത വെബ്

നന്ദി, കൊറോണ വൈറസ്: YouTube ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ 480p ആയി സ്ഥിരസ്ഥിതിയാക്കും – അടുത്ത വെബ്

Translating…

A few days after YouTube said it would reduce default streaming bitrates in Europe to reduce strain on the continent’s internet infrastructure, the streaming giant is now applying similar limitations to users around the globe.

Beginning Tuesday, YouTube will default to standard definition – in other words, 480p – regardless of your connection. The measure is rolling out gradually and is expected to last 30 days, though it’s possible YouTube may extend it depending on future strain on networks.

Over the past week, streaming providers have drastically reduced image quality in Europe in order to limit data usage; networks have been strained by the surge in streaming due to coronavirus-induced streaming binges. First, it was Netflix, and then YouTube, Apple, Amazon, Facebook, and others promptly followed suit. So far, only YouTube has expanded these measures globally.

But while Netflix and others are forcing you onto the lower quality streams, YouTube only defaults to 480p, so you still have the option to watch that crisp 8K footage if you’d like. It’s a reasonable compromise, considering many users couldn’t care less about getting every last pixel out of the internet videos. It also depends on the content; I want to watch a movie in 4K, but I have no particular inclination when following a video recipe.

According to Cnet, YouTube says it’s not seeing much difference in peak usage among its 2 billion viewers, but people are expanding demand across additional hours instead. That’s no surprise; it’s easier to get away with watching YouTube videos during work hours when you’re working from home.

Read next: Keeping in touch: How to start a WhatsApp group

Corona coverage

Read our daily coverage on how the tech industry is responding to the coronavirus and subscribe to our weekly newsletter Coronavirus in Context.

For tips and tricks on working remotely, check out our Growth Quarters articles here or follow us on Twitter.

Comments are closed.